Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önemi

Enerji, çağımızda en önemli tüketim maddelerinden biri ve vazgeçilmez bir uygarlık aracıdır.  Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile doğrudan ilişkili olan enerji tüketimi, sürekli artmaktadır. Bugün sahip olduğumuz teknolojik imkanların sürdürülebilirliği ve gelişmesi için doğrudan veya dolaylı olarak enerji tüketmek zorundayız.

Tüketmek zorunda olduğumuz enerjinin bugün büyük bir çoğunluğu fosil yakıtlarından, geri kalanı ise nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. Fosil yakıt kullanımı sonucu açığa çıkan yüksek miktardaki sera gazları ve diğer bileşenler iklim değişikliğine yol açmakta ve eğer önlemler alınmazsa çok kısa süre içerisinde insan, hayvan ve bitki yaşamında dramatik etkilere ulaşacağı öngörülmektedir.

Enerji üretiminde fosil kaynak kullanımına devam edebilme olanağının kalmadığı, kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Sanayinin gelişmeye başlaması ile güce olan talebin giderek arttığı bu tabloda, önceleri teknolojik, politik ve ekonomik nedenlerden göz ardı edilen bu enerji kaynaklarına geçiş yapmak fosil yakıtların doğurduğu iklim değişiklerinin etkilerini tersine çevirmek için tek yoldur.

Kömür, doğalgaz ve petrol rezervleri sınırlı ve gizlidir. Her kaynağın bilinmeyen ve sınırlı bir miktarı yeraltının derinliklerine veya okyanusun altına gömülür. Daha fazla hasat edildikçe, yeni kaynaklar bulmak daha zor ve pahalı hale gelir ve bunları kullanmak daha zor ve bazen de tehlikeli hale gelir. Petrol kumları gibi marjinal rezervler, kullanılabilir petrol haline getirmek için büyük miktarlarda doğal gazın yakılmasını gerektirir. Okyanus tabanının altında sondaj, petrol sızıntısı gibi feci kazalara yol açabilir. Oysa yenilenebilir enerjinin bulunması, aksine rüzgâr veya güneş ışığını hissetmek kadar kolaydır.Kaynağabu kadar kolay ulaşabilme imkânı, tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi artmış,bu alandaki teknolojik araştırmalar oldukça hızlanmıştır.

Ülkemiz özelinde ise enerjide dış kaynaklara bağımlılığın önüne geçilmesi ve herhangi bir kaynaktan ileri gelebilecek bir arz güvenliği, mali yükler, teknik sorunlar gibi aksaklıkların ortaya çıkmasına karşı önlemlerin alınması, kaynak çeşitliliğinin arttırılması ile mümkün olabilmektedir. Tek tür kaynaktan sağlanacak enerjinin bağımlılığı doğuracağı dikkate alınmalıdır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıyla:

  • İthal edilen yakıtlara olan bağımlılık azalacak,
  • Yerli öz kaynaklara öncelik verilmesi sağlanacak,
  • Yerli üretim sonucu istihdam artacak,
  • Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve gelişmeye imkân sağlayacak,
  • Enerji  arz güvenliğini artacak,
  • Enerji talebini karşılamada sağlanan güvenlik ile enerjiyi kullanan sektörleri olumlu yönde etkileyecek ve yatırım yapmalarını teşvik edecek,
  • Üretimde ve tüketimde sağlanan güven ortamı ile istikrar artacak,
  • Sosyal ekonomik hayatta refah, istikrar da artacaktır.